Sinh ngày: 16/04/1992
Đang sống tại: Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, bằng Cha

  • Blog cá nhân

các câu lệnh trong vẽ Autocad

Tạo bởi: Huyền Thảo Thứ tư, 01/05/2013, 22:38

                                      các câu lệnh trong vẽ Autocad

CÁC LỆNH TẮT TRONG AUTOCAD
PHÍM TẮT/ TÊN LÊNH/ MỤC ĐÍCH
3A 3DARRAY tạo ra mọt mạng 3 chiều tuỳ chọn
3D0 3DORBIT
3F 3DFACE tạo ra 1 mảng 3 chiều
3P Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn 
thẳng trong không gian 3 chiều 
A
A ARC vẽ cung tròn
ADC ADCENTER
AA AREA Tính diện tích và chu vi một đối tượng
AL ALIGN Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh 
Các đối tượng
AP APPLOAD Đa ra hộp thoại để tải và huỷ tải Autolisp ADS 
Và các trình ứng dụng ARX
AR ARRAY tạo ra các bản sao các đối tượng được chon
ATT ATTDEF tạo ra mọt định nghĩa thuộc tính
-ATT -ATTDEF tạo các thuộc tính của Block
ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh Block
B
B BLOCK tạo Block
BO BOUNDARY El tạo đa tuyến kín
BR BREAK Xét 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
C CIRCLE vẽ đường tròn bang nhiều cách
CH PROPERTIES hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
-CH CHANGE hiệu chỉnh text,thay đổi R,D
CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tượng được vẽ 
Theo trình tự
CO,CP COPY Sao chép đối tượng
D
D DIMSTYLE tạo ra và chỉnh sửa kích thước
DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng và có thể căn chỉnh được
DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc
DBA DIMBASELINE tiếp tục 1 kích thước đoạn thẳng,góc từ đường nền của kích thước được chọn
DCE DIMCENTER tạo ra một đường tâm hoạc đường tròn xuyên
tâm của các cung tròn&đường tròn
DCO DIMCONTINU tiếp tục 1 đường thẳng,1góc từ đường mở rộng
1. thứ 2 của kích thước trước đây hoạc kt chọn
DDI DIMDIAMETE Gi kích thước đường kích
DED DIMEDIT chỉnh sửa kích thước
DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
DIV DIVIDE đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo
DLI DIMLINEAR tạo ra kthước thẳng thẳng đứng hay nằm ngang
DO DONUT vẽ các đường tròn hay cung tron được today là 
vẽ hình vành khăn
DOR DIMORDINATE tạo ra kích thước điểm góc
DOV DIMOVERRID viết chồng lên các tuyến hệ
DR DRAWORDER Thay đổi chế độ hiển thị các đối tượng và hảnh
DRA DIMRADIUS tạo ra kích thước bán kính
DS DSETTINGS hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap 
end Grid,Polar tracking
DT DTEXT vẽ các mục văn bản
DV DVIEW Xác lập phép chiếu song song hoạc các chế độ
Xem cảnh
E
E ERASE Xoá các đối tượng
ED DDEDIT Đưa ra hộp thoại từ đó có thể chỉnh sửa nội 
Dung văn bản, định nghĩa thuộc tính
EL ELLIPSE vẽ elip
EX EXTEND Kéo dài đối tượng
EXIT QUIT Thoat khỏi chương trính
EXP EXPORT Lưu bản vẽ sang dạng file khác
EXT EXTRUDE tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuát đối tượng
2 chiều đang có 
F FILLET Nối hai đối tượng bằng cung tròn
FI FILTER Đa ra hộp hội thoai từ đó có thể đa ra danh 
Sách để chọn dựa trên thuộc tính của nó
G
G GROUP Đa ra hộp hội thoại có thể tạo ra một tập hợp Các đối tượng đặt tên
-G -GROUP chỉnh sửa tập hợp các đối tượng
GR DDGRIPS hiển thị hội thoại qua đó có thể cho các hoạt 
động và xác lập màu ,kích cỡ
H BHATCH Tô vật liệu
-H -HATCH định nghĩa kiểu tô vật liệu
HE HATCHEDIT hiệu chỉnh tô vật liệu
HI HIDE tạo lại mô hình 3D
I
I INSERT Chèn một khối được đặt tên hoạc bản vẽ vào
bản vẽ vào bản vẽ hịên hành
-I -INSERT chỉnh sửa khối đã chèn
IAD IMAGEADJUS mở ra hộp hội thoại để diều chỉnhđộ sang tương
phản, đổ đục của hình ảnh
IAT IMAGEATTAC mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng như
tham số
ICL IMAGECLIP tạo ra 1 đường biên dành cho các đối tượng 
hình ảnh đơn
IM IMAGE Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào1 file bản vẽ
Autocad
-IM -IMAGE hiệu chỉnh hình vẽ đã chèn
IMP IMPORT hiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file
khác vào Autocad
IN INTERSECT tạo ra các có thể tỏng hơp hoạc vùng tổng 
hợp từ phần giao của 2 y nhều cố thể
INF INTERFERE Tìm phần giao của nhiều cố thể
IO INSERTOBJ Chèn một đối tượng lien kết hoạc nhúng vào 
L
L LINE vẽ đường thẳng 
LA LAYER tạo lớp và các thuộc tính 
-LA -LAYER hiệu chỉnh thuộc tính của layer
LE LEADER tạo ra một đường kết nối các dòng chú thích
cho một thuộc tính
LEN LENGTHEN Thay đổi chiều dài của một đối tượng và các góc
,cung
Ls,LI LIST hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu cho các đối 
tượng được chọn
Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dài nét vẽ
LO -LAYOUT
LT LINETYPE hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường 
LTS LTSCALE Xác lập thừa số tỷ lệ kiểu đường

M MOVE Di chuyển đối tượng
MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính tứ đối tượng này sang
đối tượng khác
ME MEASURE đặt các đối tượng điểm hoặc các khối ở tại các 
mức đo trên một đối tượng
MI MIRROR tạo ảnh của đối tượng 
ML MLINE tạo ra các đường song song
MO PROPERTIES hiệu chỉnh các thuộc tính
MS MSPACE Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem
Di động đang có
MT MTEXT tạo ra mọt đoạn văn bản
MV MVIEW tạo ra các cổng xem di động và bật các cổng 
xem di đọng đang có
O
O OFFSET vẽ các đường thẳng song song, đường tròn 
đồng tâm 
OP OPTIONS mở menu chính
OS OSNAP hiển thị hộp thôạich phẽpác lập các chế đạng
truy chụp đối tượng đang chay
P
P PAN Di chuyển cả bản vẽ
-P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm 2
PA PASTESPEC Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điều khiển dạng thức của dữ liệu,sử dụng OLE
PE PEDIT chỉnh sửa các đa tuyến và các mạng lưới đa 
tuyến 3 chiều
PL PLINE vẽ đa tuyến đường thẳng, đường tròn
PO POINT vẽ điểm
POL POLYGON vẽ đa giác đều khép kín
PROPS PROPERTIES hiển thị menu thuộc tính
PRE PREVIEW hiển thị chế độ xem một bản trước in
PRINT PLOT in
PS PSPACE Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình
Sang không gian giấy
PU PURGE Xoá bỏ các tham chiếu không còn dung ra khỏi 
cở dữ liệu
R
R REDRAW Làm tươi lại màn hình của cổng xem hiện hành
RA REDRAWALL Làm tươi lại màn hình của tất cả các cổng xem
RE REGEN tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hình
REA REGENALL tạo lại bản vẽ và làm sang lại tất cả các cổng 
xem
REC RECTANGLE vẽ hình chữ nhật
REG REGION tạo ra 1 đối tượng vùng từ 1 tập hợp các đối 
tượng đang có
REN RENAME Thay đổi tên các đối tượng có chứa các khối,
,Các kiểu kích thước,các lớp,kiểu đường 
REV REVOLVE tạo ra 1 cố thể bằng cách quay 1 đối tuơng 2
chiêu quay 1 trục
RM DDRMODES Đa ra hộp hội thoại đó có thể xác lập các trợ 
Giúp bản vẽ 
RO ROTATE Xoay đối tượng quanh 1 điểm
RPR RPREF hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các tham
chiếu tô bóng
RR RENDER hiển thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh độ tô
bong,hiện thực trong khung 3D,mô hình
S
S StrETCH Di chuyển hoạc căn chỉnh đối tượng
SC SCALE Phóng to,thu nhỏ theo tỷ lệ
SCR SCRIPT hiển thị 1 chuỗi lệnh
SEC SECTION sử dụng mặt giao của 1 mằt phẳng và các
cố thể nhằm tạo ra 1 vùng
SET SETVA liệt kê tất cả các giá trị thay đổi của biến hthống
SHA SHADE hiển thị hình ảnh phẳng
SL SLICE Các lớp 1 tập hợp các cố thể bằng 1 mặt phẳng
SN SNAP hạn chế sựdi chuyển của 2 sợi tóc theo những 
mức được chỉ định
SO SOLID tạo ra các đa tuyếncó thể được tô đậm
SP SPELL hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn
bản được tạo ra với dtext,text,Mtext
SPL SPLINE Tao ra cung,vẽ đường cong lien tục
SPE SPLINEDIT hiệu chinh spline
ST STYLE hiển thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiểu văn
bản được đạt tên
SU SUBTRACT tạo ra mọt vùng tổng hợp
T MTEXT tạo ra một đoạn văn bản
TA TABLET Đinh chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ
Trên giấy
TH THICKNESS
TI TILEMODE
TO TOOLBAR hiển thị che dấu định vị của các thanh công cụ
TOL TOLERANCE tạo dung sai hình học
TOR TORUS tạo ra vật thể hình vành khuyên
TR TRIM cắt tỉa các đối tượng tại 1 cạnh cắt được xác
định bởi đối tượng khác

UC DDUCS Đa ra hộp thoai quản lý hệ toạ độ người đinh 
Đã được xác định trong không gian
UCP DDUCSP Đa ra hộp thoại có thể chọn 1 hệ toạ độ dung
UN UNITS chọn các dạng thức tạ độ chính xác của tdộ,góc
UNI UNION tạo ra vùng tổng hợp hoạc có thê tổng hợp

V VIEW Lưu và phuc hồi các cảnh được đặt tên
VP DDVPOINT Đa ra hộp thoại xác lập hướng xem 3 chiều
-VP VPOINT Xác lập hướng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều
của bản vẽ
W WBLOCK viết các đối tường sang 1 file bản vẽ mớí
WE WEDGE tạo ra 1 cá thể 3 chiều với một mặt nghiêng và
một góc nhọn

X EXPLODE ngắt môt khối đa tuyến…thành các phần cấu thg XA XATTACH Đa ra hộp thoại có thể gán 1 tham chiếu ngoại
vào bản vẽ hiện hành
XB XBIND buộc các đối tượng phụ thuộc của 1 Xrè vào
1 bản vẽ hiện hành
XC XCLIP Xác định một đường biên và tập hợp các mp
nghiêng
XL XLINE tạo ra 1 đường mở rộng vô hạn theo 2 hướng
XR XREF hiển thị hộp thoại để điều khiển các tham chiếu
Z ZOOM Tăng giảm kích thước của các đối tượng trong 
cong xem hiện hành
Ký hiệu khổ giấy 44 24 22 12 11
Kích thước các cạnh 1189x841 594x841 594x420 297x420 297x210
Ký hiệu Ao A1 A2 A3 A4 

Học tập
11

Bài viết liên quan

Nhỏ Ơi

· Thứ sáu, 03/05/2013, 12:16

Cho Anh Một Lần

· Thứ ba, 30/04/2013, 16:40

10 điều nông nổi của giới trẻ

· Thứ tư, 24/04/2013, 19:13

Chưa có bình luận cho bài blog này.

Huyền Thảo

1
Ngày 1/5/2013, lúc 22:40
nhất định tôi phải vẽ được cad, mặc dù không phải là chuyên ngành của tôi

Mai Kim

1
Ngày 1/5/2013, lúc 23:01
ukmmm cố lên,,,,,,, nhưng cái này để làm gì vậy??

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 05:41
uh. thank bạn nhé!

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 05:41
Autocad là phần mềm dùng để Học Tập bạn ah

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 05:42
nó có thể vẽ được nhiều hình vẽ phức tạp

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 05:43
Autocad là chuyên ngành của những người học trong ngành cơ khí bạn ah

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 07:39
like

Mai Kim

0
Ngày 2/5/2013, lúc 07:59
hj vậy ak ,,,,,

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 08:12
uh

Huyền Thảo

1
Ngày 2/5/2013, lúc 08:12
vậy thôi bạn ah